Nefaset Lokantası (KINDLE)


10 thoughts on “Nefaset Lokantası (KINDLE)

 1. says: Nefaset Lokantası (KINDLE)

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Nurbahar ile Nefaset Lokantası üzerine konuştuğumuz yeni podcast bölümü perekati pole

 2. says: Nefaset Lokantası (KINDLE) Tuğba Doğan Õ 3 read & download free read Nefaset Lokantası

  Tuğba Doğan Õ 3 read & download review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan free read Nefaset Lokantası Yazarla tanışma kitabım bu kitap oldu çünkü diğer eseri Musa’nın Uykusu nu bulmakta epey zorlandım nedense bu kitaba erişmek kolay olunca bunla tanışmış oldum Kitap 3 bölümden oluşuyor anlatım

 3. says: Nefaset Lokantası (KINDLE)

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Ezeli Mağlubiyetin Yeni Biçimleri1970’lerde Tutunamayanlar yayımlandığında edebiyat kamuoyunda derin bir sessizlikle karşılanmıştı Bunun nedenleri epeyce tartışıldı ancak şurasını hatırlatmakta fayda var Bir ti

 4. says: Nefaset Lokantası (KINDLE)

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Tuğba Doğan Õ 3 read & download Son dönemde okuduğum en iyi romanlardan biriydi Acilen Musa'nın Uykusu'nu okuyacağım

 5. says: Nefaset Lokantası (KINDLE) review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan Tuğba Doğan Õ 3 read & download

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Son dönem Türk yazarlar arasında umut vadedenlerden kendisi ilk kitabını da okuyayım ve sonrakileri de takip edeyim İçimdeki Salih'i görmemi sağladı bir nevi dönüşmeye başladığı şeyin farkına

 6. says: free read Nefaset Lokantası Nefaset Lokantası (KINDLE) review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Birinci bölümde ana kişi Salih ve diğer kişiler gayet başarılı bir şekilde kurulmaya başlanmıştı günümüz Türkiye'sinden sosyolojik birtakım tespitleri olay örgüsüne harmanlamıştı her şey çok iyi gidiyordu ta ki Nihan'

 7. says: Nefaset Lokantası (KINDLE)

  free read Nefaset Lokantası Nefaset Lokantası (KINDLE) review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan Günümüz yazarlarından yeni tanıştığım yazarın okuduğuma pişman olmadığım kitabı Bütünsel olarak olay örgüsündeki tarzı beni çok hafif yorsa da okurken bunu farketmiyorsunuz Kelimelerin cümlelerin duygulara işleyiş biçimini çok başarılı buldum Okuyucu olarak içimizde adını koyamadığımız bir güzel hissiyat bırakıyor Daim olsun

 8. says: Nefaset Lokantası (KINDLE) review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan Tuğba Doğan Õ 3 read & download

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Tuğba Doğan Õ 3 read & download free read Nefaset Lokantası Methini duyduğum bir yazardı okuduğum ilk kitabı bu oldu Yazar bir kısa roman için oldukça iyi bir iş çıkarmış fazla süse kaçmadan edebi sosunu iyi yedirerek içerisinde toplumcu gerçekçi nüveler bulunan lezzetli bir eser ortaya koymuş 2 bölümdeki yarım kalmış aşk temasında zaman zaman tempo sor

 9. says: Nefaset Lokantası (KINDLE)

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Oldukça akıcı bir anlatım yerinde kelime seçimleri ve “hah ben de tam böyle hissediyorum” dedirtecek betimlemeler var Kitap üç kısımdan oluşuyor; şimdiki zamanla başlıyor alt katmanda büyük bir aşk var son bölüm

 10. says: Nefaset Lokantası (KINDLE)

  Nefaset Lokantası (KINDLE) Yarım bıraktım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan

Nefaset Lokantası

review Nefaset Lokantası Ó eBook or Kindle ePUB review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan Tuğba Doğan Õ 3 read & download Yolculukta iç içe geçen zaman parçaları bir yandan bugüne bulaşıp onu belirsiz bir boşlukta asılı bırakırken bir yandan da geleceği bulanıklaştırır“Musa’nın Uykusu” ile tanıdığımız Tuğba Doğan ikinci kitabı Nefaset Lokantası ile günümüz Türkiyesi’nde hayatın somut gerçeklikleriyle boğuşan bireyin açmazlarını ana karakteri Salih’in bakış açısıyla ele alırken zaman ve coğrafya ikiliğinin kıskacında dile gelen varoluşun içsesini de anlatıya dahil ediyorKişi arzusuysa coğrafya kaderd. G n m z yazarlar ndan yeni tan t m yazar n okudu uma pi man olmad m kitab B t nsel olarak olay rg s ndeki tarz beni ok hafif yorsa da okurken bunu farketmiyorsunuz Kelimelerin c mlelerin duygulara i leyi bi imini ok ba ar l buldum Okuyucu olarak i imizde ad n koyamad m z bir g zel hissiyat b rak yor Daim olsun

free read Nefaset Lokantası

review Nefaset Lokantası Ó eBook or Kindle ePUB review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan Tuğba Doğan Õ 3 read & download “Hatırlamak kalbin düşünmesidir Bırak kalbin düşünsün Hatırla”“Varoluşu anlamsız bulanları anlamıyordu Ona göre varoluşun sorunu nihayetinde anlamsız değil aşırı anlamlı olmasıydı Katlanması zor olan da anlamsızlığı değil sonsuzcasına uzayıp giden anlamlarıydı Şu sakin sakin yürüyen insanların kafalarının içinde ne dolaplar ruhlarında kim bilir ne tufanlar dönüyor bedenlerinin içindeki katilleri maktulleri âlimleri adileri saklamak için kim bilir nasıl mucizevi bir mücadele veriyorlardı?. Ezeli Ma lubiyetin Yeni Bi imleri1970 lerde Tutunamayanlar yay mland nda edebiyat kamuoyunda derin bir sessizlikle kar lanm t Bunun nedenleri epeyce tart ld ancak uras n hat rlatmakta fayda var Bir tip olarak tutunamayanlar hayatta bir t rl olduramayanlar kalbi bu d nya i in fazla hassas olanlar n say ca art p toplumda daha g r n r oldu u d nemler ile O uz Atay n kitab n n tan n p bilinirli i aras nda do rudan bir ili ki var Nas l ki Gen Werther yaz ld d nemde yaln zca Almanca konu an d nyada de il t m Avrupa da y kselen bir ruh halini bir varolu bi imini temsil etti i i in milyonlar taraf ndan okunup benimsendiyse Selim I k da topluma yabanc la an d nyan n gailesini de il de hayat n ger e ini arzulayan gen lerin kendilerini buldu u bir karakter Tutunamayanlar da s n lacak bir liman olmu tu Gen Werther yeni insan n hal i p r melalini erh ederken ayn ruh halini Selim I k y z y l kadar sonras ndan seslendiriyorduCioran la metafizik bir vatans zl k hali ma lup olmaya yazg l bir hayat n ad n koyarak halimizi bize yak n k lm t k Akabinde ise Nurdan G rbilek bu halin edebiyattaki iz d mlerini takip etmi ti G rd k ki tutunamamak bir hal olarak baki kalsa da tutunamaman n bi imleri de i iyor Bug n art k g ndelik hayat siyaset ideolojiler ve t m bunlar n zerindeki varolu sanc s taraf ndan s k t r lan insanlar art k arada kalma hali yerine ka p gitmeyi d n r oldular Bu izahat nda halihaz rda i inde bulundu umuz a a h kim olan ruhu biraz da arabeskle tirerek s ylersek gidelim buralardan eklinde ifade etmek m mk n Beyaz yakal lar i in bu son birka y la kadar ehirden k rsala ke meke ten sakinli e maddeden manaya g etmek anlamlar na geliyordu imdilerde ise girdi iniz her ortamda ba ka lkelere ba ka iklimlere gitmek isteyen insanlar n hayallerine planlar na serzeni lerine rast geliyorsunuz Kafeleri siyaseti sosyal medyay odalar ve sofralar doldurup anlam atmosferimizde yer kaplayan bu konunun edebiyata s zmamas da m mk n de il elbette Do rusu da b yledir asl nda edebi eser toplumdaki bir fenomene kar l k geldi inde ok a okunup sevilir Zira insanlar onda kendilerini bulmaya kendilerini aynalamaya kendi g slerini yar p a madan da kalplerinden ge eni okuman n konforunu bulurlar te Cioran dan d n alarak ifade edersek bu ezeli ma lubiyetin kendini ka p gitme eklinde g steren yeni bi imini Tu ba Do an n yeni roman Nefaset Lokantas nda buluyoruz roman n ba kahraman Salih te buluyoruzDi er yandan Nefaset Lokantas ndaki gitme motifi Melisa Kesmez in ge ti imiz y l yay mlanan Nohut Oda s nda g rd m z gitme haliyle ruh akrabal i inde S rf bunun zerinden bile bir edebiyat sosyolojisi yapmak m mk n esas nda Salih ezeli ma lubiyetin bu topraklardaki u s ralar ald ekli ku and yeni bi imi ifade etti i i in edebiyat atmosferinde Selim I k gibi zaman ndan nce de il tam da ya an rken zuhur etmekte Tam da bunun i in g l bir karakter olarak ok sevilip okur nezdinde kar l k bulaca n ng r yorum O nedenle de merakla bekleyece im okurlar n tepkilerini Kendine sebep arayan keder Peki Salih kimdir Roman m z n ba kahraman Salih muktedir taraf ndan s rf g c n g stermek i in kovulmu bir gazeteci Hayatta tam da kendini bir yere ait hissetti inde bir kad na a k oldu unda sevdi i kad n n yani Nihan n intihar mektubuyla sars lm bir adam ocuklu u ise yetimlik ve ks zl kle yersiz yurtsuzlukla yaral Salih bu halden buralardan gitmek istiyor bileti cebinde fakat aksilikler bir t rl yakas n b rakmad ndan gidemiyor Salih in ya ad toprakta gitmekten bahsetmek bir var olma bi imine bir kimli e d n eli ok olmu tu onun da kendini i ine dahil edebildi i en geni toplumsal kalabal k i te bu gitmekten bahsedenlerin olu turdu uydu Al nt dan da anla ld gibi Salih yaln z olmasa da tam bir kaybeden ya da nam di er ezeli ma lup Tu ba Do an roman n ak i erisinde Salih in perspektifinden karak Salih in i sesini konu turuyor Asl nda bu Salih in de il Salih in i inden konu an d ar n n sesi Salih in d nyaya znel bak na kar n d ar dan nesnel bir bak K t c l de il ger ek i Salih in c ce ad n verdi i bu ses Salih i in Senin i inde kendine sebep arayan bir keder vard ba ndan beri Sende iyile me arzusu yok Hastal k ihtiyac var diyor Ma lubiyet halini bu ruhu ifade etmede ok ba ar l c mleler Roman n genelinde de bu hava hissediliyor Salih ba ar yla izilmi derinden hissedilmi ve ok ok iyi ifade edilmi bir karakter Roman g c n Salih in ruh halini ba ar yla ifade etmesine ek olarak c ce ad verilen bu rasyonel akl n kalabal n var olma kayg s de il de hayat gailesi ekenlerin sesini yank lamas ndan al yor bence Salih in kaybetmeye yazg l halinin sa lamas n bu c cenin bak yla okurken olu an kar tl k bu karakteri daha sahici ve inan l r k l yorNefaset Lokantas yaln z Salih in hikayesiyle de il bu lokantan n bir araya getirdi i insanlar n da hikayeleriyle var oluyor Lokantan n sahibesi Afitap Han m otoriter ama ana neyi nereye koymas gerekti ini bilen hayattan lezzet almay bilen bir karakter Salih in sevgilisi tiyatro oyuncusu Nihan ise dokundu u eyi ba kala t r p g zelle tiren insanlardan biri Salih ise bu romanda Nihan n intihar ile Afitap Han m n ani l m yle y zle meye ba a kmaya al yor ks z ve yetim b y yen kendini bir yere ait hissedemeyen bu karakterin hayat na girip oraya yerle ip lezzetini ve rayihas n kat p sonra aniden k vermeleri tam da bir tutunamayan n ba na gelecek cinsten Salih in ks zl nde de bize tan d k sahici bir hikaye gizli kinci e lerin kumalar n ocuklar n n h z nl hikayesi Roman n di er karakterlerinin hikayeleri de sahici ve samimi bir ekilde kurulmu T m bu y nleriyle Nefaset Lokantas nda bir ak am yeme ini t m edebiyatseverler hak ediyor diye d n yorumsabitfikir

review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan

review Nefaset Lokantası Ó eBook or Kindle ePUB review ñ eBook or Kindle ePUB Õ Tuğba Doğan Tuğba Doğan Õ 3 read & download ?Bir ay önce on altı yıldır çalıştığı gazeteden kovulmasının ardından Türkiye’yi terk edip Rio de Janeiro’ya yerleşme kararı alan gazeteci Salih’i yıllardır müdavimi olduğu Nefaset Lokantası’nda neredeyse ailesi haline gelen lokanta sahiplerinin düzenlediği veda yemeğinde başka bir “sonun başlangıcı” beklemektedirSalih’in kendi deyimiyle “zehirlenmiş bir topraktan” gitme hayali önce bir geçmiş aşk hikâyesine sonra çocukluk hikâyesine takılır Belleğin labirentlerinde geçmişe yapılan bu. Son d nemde okudu um en iyi romanlardan biriydi Acilen Musa n n Uykusu nu okuyaca m

 • Paperback
 • 128
 • Nefaset Lokantası
 • Tuğba Doğan
 • Turkish
 • 08 February 2019
 • 9789750844867